Alphadictionary.com

Dutch Tongue-Twisters

 • Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan, en toen Lotje niet wou lopen heet Leentje Lotje laten staan.
 • Leentje taught Lotje to walk along the long Lindenlaan, and when Lotje did not want to walk Leentje let Lotje stand there.
 • —Thanks Jan Kruizinga
 • Frans zegt tegen Frans in het Frans, "Is Frans in het Frans Frans?" "Nee," zegt Frans tegen Frans in het Frans, "Frans is in het Frans Français".
 • Frans says to Frans in French, "Is Frans in French, Frans?" "No," says Frans to Frans in French, "French in French is Français!".
 • —Thank you, Jorne
 • Als bergen bergen bergen bergen bergen, bergen bergen bergen bergen bergen.
 • When lots of mountains deposit lots of mountains, lots of mountains deposit lots of mountains.
 • —Thank you, Adriaan
 • Knaap de knappe kapper knipt en kapt heel knap. Maar de knecht van Knaap de knappe kapper knipt en kapt veel knapper dan Knaap de knappe kapper zelf knipt en kapt.
 • Knaap, the handsome barber cuts and curls very handsome. But the servant of Knaap the handsome barber cuts and curls much better than Knaap handsome barber cuts and curls.
 • Brammetje, het brave broertje van het brouwende Brechtje, bracht lopende op een brede brug, in een bronsbruin broekje, een bril, een brief en een brokje bruin brood naar Breukelen.
 • Brammetje, the obedient little brother of the brewing Brechtje, brought in a bronze brown pants, glasses, a letter and a piece of brown bread, towards Breukelen while walking on the broad bridge
 • Zeven zwarte zwanen zwemmen in de Zuiderzee.
 • Seven black swans swim in the South sea.
 • Ik heb driemaal schuin op 't schip gezeten.
 • I sat crookedly on the ship thrice.
 • De meid van de bakker snijdt recht en de knecht van de bakker snijdt scheef.
 • The maid of the baker cuts straight and the aid of the baker cuts non-straight
 • De postkoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets en postkoetspoetsdoek.
 • The carriagedriver polishes the carriage with carriagepolish and carriagepolish-fabric
 • Wat was was eer was was was? Eer was was was was was is.
 • What was was before was was was? Before was was was was was is.
 • "Frans," zei Frans tegen Frans int Frans. "Is Frans int Frans ook Frans," vroeg Frans aan Frans int Frans. "Nee," zei Frans tegen Frans int Frans, "Frans int Frans; is François."
 • "Frans," said Frans to Frans in French. "Is Frans in French also Frans," asked Frans to Frans in French. "No," said Frans to Frans in French, "Frans in French is François."
 • Wij willen Willem weg, wilde Willem wijzer wezen, wij willen Willem weer.
 • We want to get rid of Willem (I of the Netherlands), if Willem were wiser, we would welcome Willem
 • (This was written on the walls of the Brussels Opera House during the uprising which led to Belgian Independence.)
 • Als achter vliegende vliegen vliegende vliegen vliegen, vliegen vliegende vliegen vliegende vliegen achterna.
 • When flying flies fly behind flying flies, flying flies follow flying flies.
 • Zeven Zaventemse zotten zullen zes zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek. Zware Julien zijn zuster zaliger zei: "Zo'n zeveraars! Ze zijn zijle zeker zot zeg! Ze zullen zinken!"
 • Seven fools from Zaventem will swim six Sundays in the summer without swimming suits. The dead sister of fat Julien said, "Such fools, they are crazy, they'll sink!"
 • De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets.
 • The coachman cleans the stagecoach with stagecoach cleaner.
 • De kat krabt de krullen van de trap met drie droge doeken.
 • The cat scratches the woodcurls of the stairs with three dry cloths.
 • De knappe kapper kapt knap, maar de knappe knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper kappen kan.
 • The handsome barber cuts hair well, but the handsome helper of the handsome barber cuts hair more handsomely than the handsome barber can cut it.
 • Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan
 • Liesje taught Lotje how to walk along the long tree lane
 • Als vliegen vliegen vliegen vliegen vliegensvlug.
 • When flies fly flies fly fly-fast.