Alphadictionary.com

Vietnamese Tongue-Twisters

  • Lặt rau rồi luộc.
  • Pick/cut the vegetables and boil them.
  • Buổi trưa ăn bưởi chua.
  • Having pomelos for lunch.
  • (Thank you, Lê Thị Thanh Nga)
  • Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp long nàng lâng lâng.
  • Sticky rice is grown in the home village, so she enjoys the strong growth of the sticky rice.
  • (Thank you, Lê Thị Thanh Nga)